Menu

Oficjalna Strona Klubu Astronomicznego Almukantarat

Oficjalna Strona Klubu Astronomicznego Almukantarat

Statut

 1. Postanowienia Ogólne
   1. Klub Astronomiczny „Almukantarat”, zwany dalej Klubem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
   2. Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne i prawne mające na celu organizację działań służących rozwojowi zainteresowań w zakresie astronomii oraz pokrewnych dziedzin nauki wśród ogółu społeczności, szczególnie wśród młodzieży.
   3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Klubu.
   1. Klub może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń na zasadach określonych w Ustawie — Prawo o stowarzyszeniach.
   2. Klub może być członkiem międzynarodowych organizacji, o ile cele tych organizacji nie są sprzeczne ze statutowymi celami Klubu.
   3. Procedurę wstępowania Klubu do organizacji międzynarodowych określają statuty tych organizacji.
  1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Klub może posiadać sztandar i nadawać odznaki honorowe Klubu.

 2. Cele i środki działania Klubu
  1. Celem Klubu jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie różnych dziedzin wiedzy związanych z astronomią. W szczególności może to obejmować:

   1. inspirowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych,
   2. koordynowanie i promowanie działalności w zakresie pracy z osobami zainteresowanymi różnymi działami wiedzy związanymi z astronomią,
   3. ułatwianie i organizacje kontaktów wzajemnych i aktywnego wypoczynku osób zainteresowanych różnymi działami wiedzy związanymi z astronomią,
   4. pomoc w zakresie pogłębiania zainteresowań w wybranych działach nauki,
   5. wymianę doświadczeń w zakresie metod pracy w grupach zainteresowań,
   6. poszukiwanie środków dla wspomagania działalności statutowej,
   7. wspomaganie finansowe działalności statutowej członków Klubu,
   8. tworzenie materialnej bazy dla potrzeb realizacji celów statutowych.
  2. Wyboru bieżących celów Klubu dokonuje Rada Klubu.

  3. W celu realizacji celów statutowych Klub może współpracować z organami administracji państwowej centralnej i lokalnej, organizacjami społecznymi, politycznymi, związkami zawodowymi, samorządami pracowniczymi, przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi, szkołami, wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i osobami prywatnymi.

   Cele statutowe Klub może realizować poprzez:

   1. prezentowanie stosownym władzom opinii, wniosków i postulatów dotyczących rozwoju zainteresowań różnymi działami wiedzy związanymi z astronomią,
   2. propagowanie i popularyzowanie ruchu naukowego w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, upowszechnianie osiągnięć naukowych osób objętych działalnością Klubu,
   3. uczestnictwo w pracach legislacyjnych dotyczących działalności naukowej,
   4. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, narad o charakterze informacyjno-szkoleniowym,
   5. organizowanie aktywnego wypoczynku osób zainteresowanych różnymi działami wiedzy związanymi z astronomią,
   6. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,
   7. organizowanie konkursów, różnych form współzawodnictwa, wystaw, prelekcji, pokazów prezentujących twórczy dorobek osób zainteresowanych różnymi działami wiedzy związanymi z astronomią,
   8. wydawanie czasopism, informatorów, materiałów szkoleniowych, materiałów propagujących dorobek twórczy oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej,
   9. organizacje krajowej i zagranicznej wymiany doświadczeń, prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnych zadaniach statutowych,
   10. podejmowanie działalności gospodarczej w różnych dopuszczalnych prawem formach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
   11. wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów Klubu
  4. O sposobie realizacji wytyczonych celów decyduje Rada Klubu.

 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
   1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które akceptują cele działalności Klubu oraz deklarują działania zgodne ze Statutem Klubu. Przyjęcia na członka zwyczajnego Klubu dokonuje Prezydium Rady Klubu na pisemny wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o członkostwo podpisany przez minimum 2 członków zwyczajnych Klubu. Decyzja o przyjęciu staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez Radę Klubu.
   2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne lub prawne, które akceptują cele działalności Klubu oraz deklarują działania zgodne ze Statutem Klubu. Przyjęcia na członka wspierającego Klubu dokonuje Prezydium Rady Klubu na pisemny wniosek osoby fizycznej lub prawnej ubiegającej się o członkostwo podpisany przez minimum 2 członków zwyczajnych Klubu. Decyzja o przyjęciu staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez Radę Klubu.
   1. Członkom zwyczajnym i wspierającym Klubu przysługuje prawo do:
    1. korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Klubu,
    2. korzystania z majątku, urządzeń socjalnych i kulturalnych Klubu, bazy naukowej oraz wyspecjalizowanych agend innych organizacji, których członkiem jest Klub, na zasadach określonych statutami tych organizacji, dla realizacji zadań statutowych,
    3. odznaczeń, wyróżnień i nagród Klubu oraz organizacji, których członkiem jest Klub,
    4. odwoływania się od uchwał Prezydium Rady Klubu do Rady Klubu, a od uchwał Rady Klubu, do Zjazdu Klubu,
    5. korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu Klubu oraz organizacji, których członkiem jest Klub.
   2. Ponadto członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:
    1. współdecydowania, na zasadach określonych w Statucie Klubu, o sprawach istotnych dla działalności Klubu,
    2. udziału we władzach Klubu i organizacji, których członkiem jest Klub — na zasadach określonych w statutach.
   3. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele mają prawo uczestniczenia w obradach Zjazdu Klubu lub Rady Klubu z głosem doradczym.
  1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających Klubu należy:

   1. aktywny udział w pracach Klubu,
   2. przestrzeganie postanowień Statutu,
   3. realizowanie uchwał i decyzji władz statutowych Klubu,
   4. opłacanie regularnie składki członkowskiej na rzecz Klubu.
  2. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

   1. oświadczenia członka o zamiarze wystąpienia z Klubu, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oświadczenia i trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem prawnym na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku; decyzja o ustaniu członkostwa wywołanego wypowiedzeniem podejmowana jest przez Prezydium Rady Klubu i podlega zatwierdzeniu przez Radę Klubu,
   2. prawomocnej uchwały Rady Klubu w przedmiocie wykluczenia członka z powodu jego postępowania sprzecznego z celami statutowymi, bądź nie wypełniania przez członka obowiązków członka Klubu,
   3. wykreślenia przez Prezydium Rady Klubu członka wskutek jego śmierci lub likwidacji jednostki organizacyjnej (dla członków będących osobami prawnymi).
   1. Ustanie członkostwa jako następstwo wykluczenia nie oznacza jednoczesnego umorzenia zobowiązań członka względem Klubu i Klubu względem członka.
   2. Władze statutowe Klubu są zobowiązane do windykacji zaległych składek członkowskich Klubu członków wykluczonych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności.
 4. Władze Klubu
  1. Władzami Klubu są:

   1. Zjazd Klubu.
   2. Rada Klubu.
   3. Prezydium Rady Klubu.
   4. Komisja Rewizyjna Klubu.
  2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata.

  3. Osoba wybrana do władz Klubu jest zobowiązana do:

   1. aktywnego uczestnictwa w pracach władz Klubu.
   2. godnego reprezentowania interesów środowiska członków Klubu.
   1. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu osobowego organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
   2. Głosowanie może być tajne lub jawne. O wyborze formy głosowania decydują uprawnieni z zastrzeżeniem przepisu ust. 1.

  Zjazd Klubu

  1. Najwyższą władzą Klubu jest Zjazd Klubu, zwany dalej Zjazdem, zwoływany co 2 lata przez Radę Klubu. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Klubu przekroczy 100 osób, Zjazd staje się Zjazdem Delegatów wybranych na zebraniach wyborczych, w których na każdych 5 członków zwyczajnych wybierany jest 1 delegat. Szczegółowy regulamin wyborów ustala Rada Klubu.

  2. W Zjeździe biorą udział:

   1. z głosem decydującym — członkowie lub delegaci wybrani przez członków zwyczajnych Klubu,
   2. z głosem doradczym — członkowie ustępujących władz, osoby zaproszone oraz przedstawiciele członków wspierających.
   1. Obrady Zjazdu są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych w pierwszym terminie. W drugim terminie obrady są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków lub delegatów.
   2. Zjazd zwołuje się nie później niż 6 miesięcy po upływie kadencji władz Klubu.
   3. Termin, miejsce Zjazdu oraz projekt regulaminu i porządku obrad podaje Rada Klubu do wiadomości członków lub delegatów najpóźniej 14 dni przez datą Zjazdu.
  3. Do kompetencji Zjazdu należy:

   1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz udzielanie absolutorium Radzie Klubu.
   2. uchwalanie programu działania Klubu.
   3. uchwalanie zmian Statutu Klubu.
   4. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Klubu.
   5. dokonywanie wyboru Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu spośród członków Klubu.
   6. uchwalanie bądź zatwierdzanie regulaminów Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
   7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeździe.
   8. rozpatrywanie odwołań członków Klubu od uchwał Rady Klubu.
   9. podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu.
   1. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów obecnych delegatów (§ 20 ust. 1 Statutu — quorum).
   2. Uchwały w sprawie zmian Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków lub delegatów.
   3. Uchwały w sprawie likwidacji Klubu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków lub delegatów.
  4. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje się:

   1. z inicjatywy i na wniosek Rady Klubu, jeśli wymaga tego istotny interes Klubu.
   2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
   3. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
  5. Zjazd Nadzwyczajny zwołuje się nie później niż 3 miesiące po wpłynięciu wniosku.

   1. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
   2. Przepisy Statutu dotyczące Zjazdu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Zjazdu.
   3. Udział w Nadzwyczajnym Zjeździe biorą wszyscy członkowie Klubu lub delegaci wybrani na ostatni Zjazd.

  Rada Klubu

  1. Rada Klubu, zwana dalej Radą, jest najwyższą władzą Klubu w okresie miedzy Zjazdami.

  2. W skład Rady wchodzą wybrani na Zjeździe członkowie w ilości jeden na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków, jednak nie mniej niż 7 osób.

   1. Rada w głosowaniu tajnym wybiera ze swego składu minimum 3 osoby do Prezydium Rady Klubu, w tym Prezesa i Sekretarza.
   2. Rada w trakcie kadencji ma prawo dokooptować nie więcej niż 50% członków Rady w przypadku rezygnacji dotychczasowego członka Rady lub utraty jego członkostwa w Klubie.
  3. Do kompetencji Rady należy:

   1. określanie celów i środków realizacji tych celów w działalności Klubu.
   2. powoływanie Biura Klubu.
   3. kierowanie działalnością Klubu i podejmowanie uchwał w okresie miedzy Zjazdami.
   4. zwoływanie Zjazdu.
   5. uchwalanie regulaminu pracy Prezydium Rady Klubu.
   6. opracowywanie projektu regulaminu obrad Zjazdu.
   7. inspirowanie i koordynowanie pracy członków Klubu.
   8. uchwalanie budżetu.
   9. uchwalanie rocznych planów pracy Klubu.
   10. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
   11. powoływanie zespołów problemowych i komisji.
   12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Rady Klubu.
   13. przyjmowanie informacji i sprawozdań z działalności merytorycznej Klubu i udzielanie absolutorium Prezydium Rady Klubu.
  4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

  Prezydium Rady Klubu

  1. Prezydium Rady Klubu, zwane dalej Prezydium, jest organem władzy wykonawczej Klubu i kieruje działalnością Klubu w okresie miedzy posiedzeniami Rady. W szczególności Prezydium wykonuje uchwały Rady oraz:

   1. określa zasady uczestnictwa w proponowanej formie działalności statutowej.
   2. sprawuje bieżący nadzór nad budżetem, majątkiem i prawami niemajątkowymi Klubu.
   3. reprezentuje Klub w sprawach powierzonych przez Radę.
   4. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Rady oraz posiedzenia Zjazdu — w zakresie spraw poruczonych przez Radę i przepisy Statutu.
   5. składa sprawozdania ze swej działalności i realizacji zadań Radzie.
   6. przyjmuje członków Klubu i przedstawia deklaracje członkowskie do zatwierdzenia Radzie oraz rozstrzyga w trybie uchwały spory pomiędzy członkami Klubu wynikłe na tle działalności statutowej.
   7. podejmuje decyzje o utracie członkostwa w przypadku oświadczenia członka o zamiarze wystąpienia z Klubu oraz przedstawia te decyzje do zatwierdzenia Radzie, a także podejmuje decyzje o utracie członkostwa na skutek śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Klubu.
   8. powołuje komisje problemowe, działające doraźnie i wnioskuje do Rady lub Zjazdu o powołanie komisji stałych lub zespołów w strukturze Klubu.
   9. określa kierunki oraz zakres współpracy międzynarodowej Klubu.
   10. rozpatruje wnioski o nadanie odznaczeń, odznak Klubu oraz innych nagród i wyróżnień.
   11. określa zadania oraz dokonuje oceny pracy Biura Klubu i innych jednostek organizacyjnych Klubu.
   12. koordynuje działalność gospodarczą i wydawniczą członków Klubu.
   13. zaciąga i wykonuje zobowiązania majątkowe ciążące na Klubie.
   1. W sprawach zobowiązań majątkowych i gospodarki finansowej Klubu uchwały Prezydium podejmowane są w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Prezydium, przy obecności Prezesa lub wymagają podpisu dwóch członków Prezydium, w tym Sekretarza lub Prezesa.
   2. Składanie oświadczeń woli wobec osób trzecich odbywa się w ten sposób, że pod pieczęcią z nazwą Klubu składa podpis Prezes i Sekretarz, lub ich pełnomocnicy będący członkami Rady. Zawsze wymagane są dwa podpisy spośród w/w osób (reprezentacja łączna).
   3. Do bieżącej reprezentacji Prezydium na zewnątrz wobec osób trzecich wystarcza jeden podpis Prezesa lub Sekretarza.
  2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, o istotnych znaczeniu programowym lub gospodarczym, Prezydium może także podjąć decyzje nie objęte uprzednim zaleceniem Rady lub Zjazdu. Trafność tych decyzji, okoliczności ich podejmowania i wynikłe stąd skutki prawne i finansowe ocenia Rada lub Zjazd według przepisów Statutu, regulaminów i uchwał organów Klubu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

   1. Posiedzenia Prezydium powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym.
   2. Szczegółowe zasady postępowania Prezydium określa regulamin zatwierdzony w trybie uchwały przez Radę.

  Komisja Rewizyjna Klubu

  1. Komisja Rewizyjna Klubu, zwana dalej Komisją, składa się z minimum 3 członków wybranych przez Zjazd. W przypadku zrzeczenia się członka Komisji funkcji w Komisji, ewentualnie utraty lub zrzeczenia się przez niego członkostwa Klubu, Komisja ma prawo dokooptować nowego członka. Liczba członków dokooptowanych w okresie między Zjazdami nie może przekroczyć 50% składu Komisji wybranej na Zjeździe.

  2. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które:

   1. pełnią inne funkcje we władzach Klubu, lub pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   2. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
  3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

   1. Komisja przeprowadza kontrole przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Komisja bada całokształt działalności Rady i jej Prezydium, a w szczególności kontroluje:
    1. gospodarkę finansową,
    2. gospodarkę majątkiem Klubu,
    3. zgodność działania z powszechnie obowiązującym prawem, Statutem Klubu i uchwałami Zjazdu.
   2. Komisja ponadto:
    1. występuje do Rady i jej Prezydium z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
    2. może wystąpić z wnioskiem do Rady o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu,
    3. składa Zjazdowi sprawozdanie ze swej działalności oraz zgłasza wnioski w sprawie absolutorium dla władz Klubu.
   3. Członkowie Komisji maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady, a Przewodniczący Komisji — w posiedzeniach Prezydium.
 5. Majątek i fundusze Klubu
   1. Majątek Klubu tworzą nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
   2. Funduszami Klubu są:
    1. wpływy z tytułu składek członkowskich,
    2. zapisy, darowizny, spadki, dotacje, wpływy z ofiarności publicznej,
    3. inne wpływy z działalności i wierzytelności.
  1. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

  2. Zabronione jest:

   1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego;
   2. przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
   4. umożliwianie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 6. Zmiana Statutu i likwidacja Klubu
   1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub likwidacji Klubu należy do właściwości Zjazdu.
   2. Uchwała o likwidacji Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
   3. W związku z uchwałami określonymi w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy § 22 ust. 2 i 3.
Warszawa, 15 listopada 2003 roku.

Pełną wersję Statutu Klubu możesz pobrać w formacie Portable Document (57 kB).